Fork me on GitHub

Submitted by at 6 years ago

所有回复

是 ==> @huangz <==

Juanito 5 years ago

huangz 的个人信息:http://huangz.me/

Juanito 5 years ago

@Juanito 我错了, 已更正... 个人主页真漂亮..

jiyinyiyong 5 years ago

@Juanito 我错了, 已更正... 个人主页真漂亮..

jiyinyiyong 5 years ago

原来已经有人走在前面了,我还打算自己来梳理一遍的呢~

yfnick 5 years ago

那边的简体版是从繁体版自动生成的
所以人肉校一遍会是一个好主意..

jiyinyiyong 5 years ago

感觉翻译是个累人的活,佩服那些翻译者们。。

wuhaisheng 5 years ago